Головна Без категорії Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

408
0

Джерело: Нововолинська міська рада

«Внесення змін до детального плану території для будівництва та обслуговування стоянки автомобілів на вул. Дорошенка в м. Нововолинську, біля магазину «4х4» у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки (визначення параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на даній земельній ділянці) для будівництва та обслуговування автозаправного комплексу»

Інформація про замовника СЕО:

45400, Волинська область, місто Нововолинськ, проспект Дружби, будинок 27 (Виконавчий комітет Нововолинської міської ради)

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Внесення змін до детального плану території для будівництва та обслуговування стоянки автомобілів на вул. Дорошенка в м. Нововолинську, біля магазину «4х4» у зв’язку з уточненням цільового використання земельної ділянки (визначення параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на даній земельній ділянці) для будівництва та обслуговування автозаправного комплексу розроблено згідно рішення Нововолинської міської ради №25/6 від 02.08.2023 «Про внесення змін до детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки, з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень містобудівної документації вищого рівня, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Проект розробляється відповідно до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закон України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

–ДСН  3.3.6.037-99  «Санітарні  норми  виробничого  шуму,  ультразвуку та інфразвуку»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН Б.1.1-14-2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;

– ДБН  В.2.5-75:2013  «Каналізація.  Зовнішні  мережі  та  споруди.  Основні положення проектування»;

–  ДБН  В.2.5-74:2013  «Водопостачання.  Зовнішні  мережі  та  споруди.  Основні положення проектування»;

При розробленні детального плану території враховують: схему планування території, генеральний план міста Нововолинськ, природні умови та планувальні обмеження, побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок, існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія детального плану знаходиться на вул. Дорошенка в м. Нововолинську, біля магазину “4х4” на вул. Дорошенка, 65.

З північно-західної сторони територія ділянки проектування обмежена територією громадської забудови, з північно-східної сторони — проїздом, з південно-східної сторони – проектованими червоними лініями автодороги (вул. Дорошенка) (30м), з південно-західної сторони – резервною територією об’єктів підприємницької діяльності.

Навколо детального плану території  розташована територія громадської забудови, території житлової садибної забудови, території транспортної інфраструктури, резервна територія об’єктів підприємницької діяльності.

На момент проектування територія ділянки вільна від забудови та цінних зелених насаджень.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, проектом внесення змін до детального плану території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з метою будівництва та обслуговування автозаправного комплексу на земельній ділянці транспортної інфраструктури з цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– в проектні СЗЗ потрапляють території транспортної інфраструктури, території громадської забудови та озеленення.

Житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

–в процесі експлуатації: каналізування проектованих будівель та споруд передбачається здійснювати за допомогою влаштування централізованої системи каналізування. Найбільш доцільним шляхом запобігання шкідливим впливам поверхневого стоку з території на водне середовище є влаштування мережі збору та відведення дощових стічних вод.

Таким  чином можна зробити висновок про те, що стічні стоки не впливатимуть негативно на оточуюче водне середовище.

– атмосферне повітря: викиди транспортних засобів;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів будівництва та експлуатації, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури громади.

б) для територій з природоохоронним статусом – територія яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – транскордонний плив відсутній.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту внесення змін до детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних рішень та у разі затвердження проекту ДПТ «Базовий сценарій».

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • дані про обєкт будівництва та планову діяльність;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку громади та підвищення якості  життя населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів проектування доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 • влаштування системи каналізування та водопостачання;
 • відведення та очищення поверхневого стоку;
 • використання високотехнологічного обладнання;
 • встановлення контейнерів для  збору побутових відходів

– земельні ресурси – верхній родючий шар грунту буде зніматися, складуватися і використовуватися під час озеленення території.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення від шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

Юридична адреса: 45400, Волинська область, місто Нововолинськ, проспект Дружби, будинок 27.Реклама у Нововолинську